Teprasideda naujas Tautos Sąjūdis!

Teprasideda naujas Tautos Sąjūdis!

Teprasideda naujas Tautos Sąjūdis!

Mielieji,

mūsų valstybė - tai Tautos valia, jos balsas ir nepalaužiamas apsisprendimas kurti geresnę ateitį.

Mes didžiuojamės karaliaus Mindaugo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo istorine praeitimi ir jo tęstinumu.

Kaip tikri patriotai gerbiame Tautos ryžtą kovoti dėl laisvės ir nepriklausomybės, jaučiame atsakomybę už savo tapatumą, mūsų valstybės likimą.

Kiekviena lietuvių šeima yra patyrusi žmogišku protu nesuvokiamą, istorijoje dar neregėtą svetimų režimų smurtą ir iki šiol neša XX amžiaus teroro bei genocido padarinių naštą.

Tačiau Tauta išlaikė viltį ir tikėjimą bei nenumaldomą troškimą sukurti tokią Lietuvą, kokia norėtų didžiuotis čia ir visame pasaulyje gyvenantys lietuviai.

Šiandien yra atėjęs metas, kai nebegalima tylėti ir pasyviai stebėti, kaip nyksta Lietuva. Nereikia skaičių ir statistinių vidurkių, kad pamatytume ištuštėjusius miestelius bei kaimus, tamsias langų kiaurymes, kuriose niekada neįsižiebia vilties šviesa, ir apleistus žydinčius sodus, kuriuose nebeišvysi jokio žmogaus.

Nebereikia kraupių kasdienių nelaimių, gaisrų ir žūčių suvestinių, kad pajaustume šalyje socialinės atskirties ir susvetimėjimo šaltį, nykstantį tikėjimą ir tarpusavio pasitikėjimą.

Nereikia toli keliauti, kad sutiktume mūsų vyrus be darbo ir vilties bei nuliūdusias moteris, kad sužinotume apie suirusias šeimas, smurtą, paliktus vaikus ir vienišus senelius.

Atėjo metas pripažinti skausmingą tiesą, kad mūsų pašauktos valdžios yra daugiau susirūpinusios tarpusavio santykiais ir rietenomis nei dabartine šalies padėtimi!

Lietuvos situacija yra itin komplikuota. Jokiomis nomenklatūrinėmis manipuliacijomis nebeįmanoma paslėpti tikrosios padėties ir netgi, sakyčiau, gresiančios katastrofos nuojautos. Politinė kultūra yra pasiekusi tokias žemumas, kuriose gali ilgam sutrikti visų demokratinės visuomenės raidos mechanizmų veikimas.

Melo tikrovė yra tiesiog užtvindžiusi dabartinę mūsų visuomenę ir jos narių tarpusavio santykius.

Plūstanti globalizacijos banga grasina nušluoti krikščioniškąją kultūrą ir tradiciją, išplauti tautinį tapatumą ir politinį suverenumą.

Esu tikras, kad nebegalima ilgiau laukti.

Lietuvos valstybingumo raidos praradimo grėsmė tebėra esminis klausimas, į kurį neatsakę šiandien prarasime bet kokias galimybes sugrįžti prie tikros valstybės, kurios taip ir nesukūrė Tauta, išduota naujosios (senosios) nomenklatūros ir įvairiausių jos šiuolaikinių atmainų.

Mes turime būti tvirti ir ryžtingi, kad Tauta galutinai neišsivaikščiotų, kad ji toliau nesižudytų, kad neskurstų ir neišnyktų, o galėtų klestėti, kurti ir svajoti.

Kartu turėtume iš naujo pažvelgti į tuos tikslus, kuriuos sau Sąjūdis, kaip visą Lietuvą suvienijęs reiškinys, buvo iškėlęs ir suformulavęs programinių nuostatų, principų ir mąstymo pavidalais, kuriuos Tauta siekė įgyvendinti per visuotinį Sąjūdį, tačiau jie liko užmiršti.

Nebėra kada atidėlioti: kviečiu burtis į naują visuomeninį sąjūdį - tokią nacionalinę bendruomenę, kuri nepabūgtų stoti skersai kelio nevilties ir mirties kultūrai.

Raginu suvienyti visas pajėgas tikrai nepriklausomos, demokratiniais pagrindais sutvarkytos, socialiai jautrios ir solidarios, teisingumu ir žmogiškumu grindžiamos valstybės kūrybai.

Esu įsitikinęs, kad kiekvieno susipratusio lietuvio pareiga - stiprinti Lietuvos politinį, ekonominį ir kultūrinį saugumą, kelti Tautos intelektualines galias.

Brangieji!

Aš renkuosi naujojo Tautos Sąjūdžio kelią - laisva valia, ramia sąžine, nebūdamas susaistytas jokiais praeities saitais, atvira širdimi ir tvirtu pasiryžimu bendram reikalui atiduoti visą patirtį ir jėgas.

Kviečiu kiekvieną jungtis bendram darbui - be paslėptų tikslų, išskaičiavimo, egoistinių troškimų ir merkantilinių interesų. Kartu tardamiesi mes sudarysime sąlygas kiekvienam žmogui tobulėti, kurti asmeninę gerovę, siekti bendrumo pilnatvės, puoselėti kūrybiškumą, ugdyti savo įvairiapusiškumą ir verslumo gebėjimus bei talentus.

Teskamba mums šaukinys: „Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies...“

Informacija: visais steigiamo visuomeninio sąjūdžio organizaciniais klausimais skambinti mobiliuoju telefonu +370 688 84 528
arba rašyti elektroniniu paštu – sajudis@paksas.lt

Close